Privacy statement

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Wonen à la Carte B.V. omgaat met
persoonsgegevens die we van je ontvangen.

Verwerking persoonsgegevens
Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Als je je persoonsgegevens
invult op een webformulier of op een gedrukt inschrijfformulier, danwel via een
geadresseerde brief per post of email, geef je uitdrukkelijk toestemming om je
persoonsgegevens te verwerken. Wonen à la Carte verwerkt gegevens zoals naam, adres,
contactgegevens zoals telefoonnummer en email adres en overige informatie die je ons
verstrekt. Bij aankoop van een woning worden in het kader van het sluiten van de
koopovereenkomst aanvullende gegevens verwerkt, zoals geboortedatum, geboorteplaats,
identiteitsbewijsgegevens en gegevens over de woning die wordt gekocht zoals de koopsom,
kavelnummer e.d.

Als je bij ons solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Deze
gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en
de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Wij gebruiken deze
gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

In het kader van relatiebeheer van Wonen à la Carte, verwerken we persoonsgegevens van
onze zakelijke relaties.

Doeleinden van de verwerking
Wonen à la Carte verwerkt persoonsgegevens om te informeren over de
nieuwbouwwoningen die we ontwikkelen. Dit doen we door middel van het verstrekken van
informatie over een specifiek project waarop is gereageerd of het versturen van
nieuwsbrieven om actuele projecten onder de aandacht te brengen. Bij aankoop van een
woning worden persoonsgegevens verwerkt voor het opstellen van een overeenkomst.

Ook vragen we kopers van een woning hun ervaring met ons te delen. We stellen feedback
zeer op prijs en verwerken alleen persoonsgegevens (zoals emailadres of User ID) die
mogelijk door ons of onze serviceprovider worden verzameld voor interne analytische
doeleinden om onze dienstverlening te verbeteren.

Gegevens van sollicitanten worden verwerkt voor de werving van personeel en beoordeling
van geschiktheid van de sollicitant.

Gegevens van zakelijke relaties worden verwerkt voor het contacteren en beheren van
relaties van Wonen à la Carte en voor het versturen van uitnodigingen voor evenementen.

Informatie verstrekking aan derden
Wij delen gegevens van geïnteresseerden voor een specifiek project met de door ons bij het
project betrokken makelaar. Indien een overeenkomst voor een woning gesloten wordt,
zullen de persoonsgegevens verstrekt worden aan de bij het project betrokken notaris,
aannemer, garantie-instituut, onderaannemers, leveranciers e.d. welke door de aannemer in
het kader van de realisatie van de woning worden ingeschakeld.
Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Beveiliging
Wonen à la Carte vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
persoonsgegevens. Wonen à la Carte zorgt voor een passende beveiliging zodat je gegevens
worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en
onrechtmatige vernietiging.

Bewaartermijn
We bewaren je persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze
zijn verzameld of gebruikt worden, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is
volgens de wet. Voor het uitschrijven van nieuwsbrieven kun je de afmeld-link onderaan de
nieuwsbrief gebruiken. Hierdoor wordt het emailadres en de naam uit de mailinglist
verwijderd.

Inzage, correctie en verwijdering
Als er vragen zijn over de verwerking van je persoonsgegevens door Wonen à la Carte, of als
je deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact op met Wonen à la Carte via
onderstaande contactgegevens.

privacy@wonenalacarte.nl
Wonen à la Carte
Laan van Zuid Hoorn 47
2289 DC Rijswijk

In geval van een verzoek tot verwijdering zal Wonen à la Carte zo spoedig mogelijk je
persoonsgegevens verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende
persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen
verwijdering verzetten.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk
binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden niet haalbaar zijn, word je hierover
tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek
worden uitgevoerd.

Recht op het indienen van een klacht
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je
op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging
Het is mogelijk dat deze privacy verklaring gewijzigd wordt. De meest recente versie is terug
te vinden op onze website www.wonenalacarte.nl